Zarejestruj


automaty

dawid@automatyspawalnicze.pl
tel. 790 874 770

serwis@pneumaticon.pl
tel. 884 874 770

wps

Więcej informacji pod adresem
spawalnik@automatyspawalnicze.pl

symulacja stanowiska

Spawanie rurociągów i zbiorników

Spawalnictwo to dziedzina technologii zajmującej się procesami spajania, czyli łączenia tworzyw konstrukcyjnych, i procesami pokrewnymi spajaniu. Procesy spajania różnią się od sienie np. stanem skupienia materiałów podstawowych i stopiwa w miejscu występowania procesu, wiązań tworzących połączenie, typem doprowadzonej energii cieplnej i/lub mechanicznej w celu wytworzenia trwałego złącza.

 

 OGÓLNY PODZIAŁ PROCESÓW SPAWALNICZYCH

 

W porównaniu ze połączeniami, w których poszczególne elementy zostały połączone za pomocą: nitów, śrub, klinów, wpustów, poprawnie wykonane złącza spajane charakteryzują się m.in. monolitycznością, szczelnością, dużą wytrzymałością, małą masą, łatwością zabezpieczenia przed korozją. 

Połączenia spajane są nierozłączalne; to znaczy, aby dokonać rozłączenia spojonych elementów należy je zniszczyć.

 Klasyfikacja procesów spawalnictwa

Tab. 1. Klasyfikacja procesów spawalniczych

 

Procesy pokrewne spajaniu to:

  • nanoszenie powłok (napawanie, natryskiwanie),
  • termiczna modyfikacja powierzchni metali,
  • cięcie termiczne metali i niemetali.

 


PODZIAŁ METOD SPAWANIA

 

Cechą charakterystyczną spawania jest utworzenie złącza dwóch lub większej liczby części składowych przez miejscowe doprowadzenie do nich energii cieplnej powodującej ich lokalne stopienie, a następnie krystalizację, dzięki czemu powstaje spoina będąca zasadniczą częścią złącza. Materiałami łączonymi są metale i ich stopy o takich samych lub zbliżonych właściwościach fizycznych i chemicznych. Spoinę uzyskuje się ze stopienia i przemieszania metali podstawowych i dodatkowego,  możliwe jest powstanie spoiny tylko ze stopionych materiałów podstawowych.

 

 Klasyfikacja metod spawania

 Tab. 2. Klasyfikacja metod spawania.

 

DEFINICJE:

 

SPAJANIE - łączenie metali, tworzyw sztucznych z wykorzystaniem ciepła i/lub docisku, w wyniku których otrzymuje się połączenie o fizycznej ciągłości.

Spajanie - spawanie, zgrzewanie, lutowanie i klejenie.

 

SPAWANIE - odmiana spajania, w którym łączone brzegi oraz spoiwo ulegają stopieniu a proces przebiega bez wywarcia docisku.

 

ZGRZEWANIE - odmiana spajania w którym uzyskuje się złącza na ogół bez dodatkowego spoiwa, przez wywarcie docisku wystarczającego dla uzyskania plastycznego odkształcenia łączonych brzegów. Lokalne nagrzanie umożliwia lub ułatwia przebieg procesu.

 

LUTOWANIE - odmiana spajania, zapewniająca połączenie o fizycznej ciągłości, uzyskane stopionym stopiwem o temperaturze topnienia niższej niż temperatura topnienia łączonych materiałów. Połączenie następuje na skutek procesów dyfuzji pomiędzy stopiwem (lutem) a łączonym materiałem. Lutowanie dzielimy na:

  • lutowanie miękkie - temperatura topliwości lutu do 450°C;
  • lutowanie twarde - temperatura topliwości lutu 450°C - 900°C;
  • lutowanie wysokotemperaturowe - temperatura topliwości lutu > 900°C.

KLEJENIE - odmiana spajania, w której złącze uzyskuje się przez zastosowanie warstwy pośredniej (kleju) naniesionej pomiędzy łączone brzegi. Połączenie pomiędzy klejem a łączonym materiałem następuje dzięki procesowi adhezji.